Regulamin konkursu “Twoja Wróżba – Numerologia Wróżebna”

 • 1
 1. Organizatorem konkursu jest Mobile Marketing Center Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 30/63, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000408422 mająca Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5252525590 zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem” lub „Właścicielem strony”, która równocześnie jest fundatorem nagród.
 2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przedmiotem Konkursu jest dodanie zgłoszenia konkursowego pod postem konkursowym.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 4. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook. Wszelkie informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi a nie portalowi Facebook.
 • 2
 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna i nie ubezwłasnowolniona całkowicie będąca fanem profilu “Jasnowidz Amala”. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook, przy czym dane zawarte na profilu muszą być zgodne z rzeczywistością.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatora, Fundatora i Właściciela Strony. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora, Fundatora lub Właściciela Strony na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem, Fundatorem lub Właścicielem Strony na podstawie innej umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika Organizatora, Fundatora lub Właściciela Strony uważa się jego małżonka, rodziców, dzieci i rodzeństwo.
 3. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących czynności, za pośrednictwem serwisu Facebook: a. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go b. opublikowania zgłoszenia konkursowego pod postem konkursowym. c. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu jest związany warunkami niniejszego regulaminu.
 4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz w celu zamieszczenia tych danych na liście zwycięzców konkursu, która zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu oraz w celu wydania nagrody.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia.
 7. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku w związku z Konkursem.
 8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 • 3
 1. Konkurs jest organizowany w terminie: 18.06.2017 od godz. 9:00 do 24.06.2017. do 23:59.
 2. Konkurs polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym zgłoszenia odpowiadającego na zadanie zawarte w treści postu konkursowego. Nagrodzone zostaną zgłoszenia wybrane przez Komisję Konkursową.
 3. Ustala się następującą zasadę dodawania zgłoszenia: Użytkownik zamieszcza zgłoszenie pod postem konkursowym, zawierający odpowiedź na zadanie konkursowe.
 4. W Konkursie będą uwzględniane wyłącznie projekty nienaruszające prawa polskiego, ani jakichkolwiek praw osób trzecich. Z konkursu będą wykluczane projekty, o których mowa w zdaniu poprzednim, jak również propozycje zawierające sformułowania obraźliwe dla innych, w szczególności zawierające słowa powszechnie uznane za obelżywe. Z konkursu będą również wykluczane projekty zawierające treści reklamowe, a także promocyjne w szczególności polecające produkty, usługi lub odsyłające do stron internetowych, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych lub prasy.
 5. Organizator oraz komisja Konkursowa dokonują ostatecznej oceny zgłoszeń konkursowych.
 • 4
 1. Dane Zwycięzców Konkursu, którzy nabyli prawo do Nagród opisanych w § 4 ust.5, zawierające wyłącznie dane Zwycięzcy, zostaną opublikowane na profilu “Jasnowidz Amala” na Facebooku.
 2. W konkursie zostanie wyłonionych TRZECH Zwycięzców.
 3. Zwycięzcy wyłaniani są przez Komisję Konkursową do 01.07.2017
 4. Zwycięzcy wyłaniani są w następujący sposób:
 5. Zgłoszenie powstaje w momencie opublikowania zgłoszenia pod postem konkursowym.
 6. Zwycięzcy wybierani są spośród zgłoszeń z najciekawszymi odpowiedziami.
 7. Nagrodami ufundowanymi przez Fundatora w konkursie są:
 8. a) 3 (słownie: trzy) nagrody w postaci rytuału miłosnego od Jasnowidz Amali o wartości 99 zł.
 9. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Laureaci Konkursu są podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu nagród wygranych przez nich w Konkursie. Fundator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w Konkursie przez zwycięzców.
 10. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane laureatom w terminie 30 dni od otrzymania od poszczególnego laureata jego danych korespondencyjnych na adres podany przez laureata. Nagrody nie mogą być wymieniane na inne nagrody ani na ich ekwiwalent pieniężny.
 11. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pośrednictwem Facebooka, a następnie w przypadku podania adresu email za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do czternastu dni roboczych od momentu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celu potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie oraz potwierdzenia przez Zwycięzców danych (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy) oraz w przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych w celu uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie. W przypadku 7 dni roboczych od wysłania wiadomości przez Organizatora Zwycięzca nie potwierdzi uczestnictwa w konkursie oraz swoich danych lub nie przedstawi wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, zostanie wybrany kolejny Zwycięzca spośród propozycji przedstawionych Komisji Konkursowej zgodnie z ust.3.11. Jeden uczestnik konkursu może otrzymać w ramach konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem.
 • 5
 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności: a. sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie b. wyłonienie nagrodzonych Uczestników c. rozpatrywanie reklamacji Uczestników 2. Z prac Komisji sporządzany jest protokół.
 • 6
 1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora do 14 dni po rozstrzygnięciu etapu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika Konkursu, numer telefonu, oraz podstawę reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji emailem wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • 7
 1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z §2 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystywania projektu we wszelkiej działalności reklamowej i promocyjnej Organizatora, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, bez konieczności zapłaty na rzecz Uczestnika wynagrodzenia. Organizator nie jest zobowiązany do rozpoczęcia korzystania w określonym terminie.
 3. Organizator uprawniony jest do wykorzystywania projektu jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania projektu, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego projektowi.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem art. 919 – 921 k.c.
 5. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.